Centrum Edukacji „Kopalnia Diamentów”

Regulamin

Regulamin usług korepetycyjnych

-

Centrum Edukacji “Kopalnia Diamentów”

 

Obowiązuje od 1.01.2024 r.

 

ZAPIS NA ZAJĘCIA


 

 1. Zapisu na lekcje może dokonać pełnoletni Uczeń lub Rodzic/Opiekun Prawny Ucznia niepełnoletniego (zwani dalej Klientem). Podjęcie współpracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez obie strony (Klient oraz Korepetytor) i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 2. Kontynuowanie współpracy z Korepetytorem po dniu 1.01.2024r. przez Klientów, którzy uczęszczali na zajęcia przed tą datą wiąże się z automatyczną akceptacją regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania.

 

FORMA ZAJĘĆ


 

 1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub online - indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych w terminie wcześniej ustalonym. Termin ten może być modyfikowany w razie potrzeby za zgodą obu stron (Korepetytora oraz Klienta).

 

PŁATNOŚCI


 

 1. Płatności za lekcje należy dokonać Z GÓRY - do piątku poprzedzającego tydzień, w którym mają odbyć się zajęcia - BLIKIEM na nr telefonu 696 112 058 lub na konto 91 1140 2004 0000 3402 8209 6936. Jako odbiorcę należy wpisać pełną nazwę firmy: Centrum Edukacji “Kopalnia Diamentów” Joanna Skawińska, natomiast w tytule przelewu: “Lekcja … (data/daty), nazwisko i imię ucznia”.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KOREPETYCYJNYCH


 

 1. Zarówno Klient, jak i Korepetytor zobowiązują się do punktualnego stawiania się na lekcji. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia lekcja nie wydłuża się, natomiast cena za lekcję nie ulega zmianie. W sytuacji opóźnienia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Korepetytora - lekcja wydłuża się o czas spóźnienia.
 2. W celu odwołania poszczególnych lekcji należy zgłosić taką informację najpóźniej 24 godziny przed mającymi odbyć się zajęciami telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS na numer 696 112 058. Jeżeli Korepetytor otrzyma taką wiadomość w terminie późniejszym niż wyżej wymieniony lub dziecko nie stawi się na lekcji - takie zajęcia uważa się za zrealizowane, a cena za lekcję nie ulega zmianie.
 3. Korepetytor zobowiązuje się do informowania o odwołaniu zajęć lub modyfikacji ich terminu do godziny 20.30 dnia poprzedzającego termin mającej odbyć się lekcji. W razie odwołania zajęć płatność za lekcję przechodzi na kolejne zajęcia lub też - jeśli Klient wyrazi taką potrzebę - można odrobić lekcję w ciągu najbliższych 2 tygodni (po stronie Korepetytora leży zaproponowanie terminu).
 4. Jeżeli Klient odwoła lekcję w terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć, istnieje możliwość odrobienia lekcji w ciągu 2 następnych tygodni (uzgodnienie terminu lekcji odpowiadającego obydwu stronom leży po stronie Klienta). W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego terminu dwóch tygodni, lekcję uważa się za zrealizowaną. Patrz punkt 6.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Korepetytor może zaproponować modyfikację terminu po godzinie 20.30, jednakże Klient nie ma obowiązku wyrazić na to zgody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

 1. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym wykreśleniem Klienta z listy oraz zobowiązuje Klienta do uregulowania wszelkich należności.
 2. Korepetytor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym bezzwłocznie ma obowiązek poinformować Klienta.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu lub świadczenia usług korepetycyjnych proszę kierować na adres: ce.kopalnia.diamentow@gmail.com
 

ul. Pułaskiego 8/85 30-305 Kraków

+48 696 112 058

Kontakt

ce.kopalnia.diamentow@gmail.com

ul. Pułaskiego 8/85

30-305 Kraków

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.